വാള്‍കൊണ്ട് അന്യോന്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയോധനക്രമം. ഇതിനു പരിച ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പതിനെട്ടു മുറകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വായ്ത്താരികള്‍ തടമുറയ്ക്കുണ്ടത്രെ.