അരിഭക്ഷണം വര്‍ജിക്കേണ്ട വ്രതങ്ങള്‍ക്ക് തിനക്കഞ്ഞി കഴിക്കാം. തെയ്യാട്ടത്തിന് നിശ്ചിതദിവസം മുന്‍പേ മുതല്‍ കോലം കെട്ടുന്നവര്‍ തിനക്കഞ്ഞികഴിച്ച് വ്രതമെടുക്കണം. ക്ഷീണം മാറാന്‍ തിനക്കഞ്ഞി ഉത്തമമാണ്.