കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ വസിക്കുന്ന മറാഠികള്‍ വര്‍ഷതോറും നടത്താറുള്ള ഒരു ചടങ്ങ്. തുളസിത്തറ ശുദ്ധികരിച്ച് അലങ്കരിക്കും. നിലവിളക്കും തളികയിലരിയും പുഷ്പങ്ങളും വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പഴയ തുളസിച്ചെടി മാറ്റി, പുതിയ ചെടി നടും. ഐശ്വര്യദായകമായ ഒരു പുണ്യകര്‍മ്മമായി ഇതിനെ അവര്‍ കാണുന്നു.