ഭവനത്തിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തെ വരാന്തയിലുള്ള ഉയര്‍ന്നതറ. അതിഥികളെ ഉമ്മറത്തിണ്ണയില്‍ സല്‍ക്കരിച്ചിരുത്തും.