വടക്കന്‍പാട്ടുകളിലെ ഒരു വീരനായിക. കണ്ണപ്പന്‍ ചേകോന്റെ മകളും ആരോമല്‍ച്ചേകോന്റെ അനുജത്തിയും. കളരിവിദ്യയിലും ആയുധമുറകളിലും വൈദദ്ധ്യം നേടിയ ഉണ്ണിയാര്‍ച്ചയെ കണ്ണപ്പന്‍ ചേകോന്റെ അനന്തരവനായ ചന്തു വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവള്‍ക്കത് ഇഷ്ടമായില്ല. ആറ്റുംമണമ്മേലെ കുഞ്ഞിരാമനാണ് ഉണ്ണിയാര്‍ച്ചയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.