ഈശ്വരസേവനം, ഭജനം, ശ്രാവണം, കീര്‍ത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അര്‍ച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആരുനിവേദനം എന്നിങ്ങനെ ഉപാസനയ്ക്ക് വിവിധഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.