ഓടുകൊണ്ടോ പിച്ചളകൊണ്ടോ വെള്ളികൊണ്ടോ വാര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന പരന്നപാത്രം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും നിവേദ്യം, പായസം എന്നിവ പാകം ചെയ്യുന്നത് ഉരുളിയിലാണ്.