ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥനാമുറ. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസാധ്യത്തിന് ദേവാലയത്തിലെ വഴിയിലൂടെ ഉരുണ്ട് പ്രവേശനകവാടത്തിലെത്തും. ചില പള്ളികളിലും ഇത്തരം നേര്‍ച്ചകളുണ്ട്.