ബാധോപദ്രവശാന്തിക്കും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക കര്‍മ്മം. തിരിയുഴിച്ചില്‍, അരിയുഴിച്ചില്‍, കുരുതിയുഴിച്ചില്‍, പന്തം ഉഴിച്ചില്‍, തോലുരിച്ചില്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ഉഴിച്ചിലുകളുണ്ട്.