പുന്നെല്ലരി മുഹൂര്‍ത്തം നോക്കിവെച്ചൂണു കഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ്. ചെറിയ പുത്തരിക്ക് പുന്നെല്ലരി ചേര്‍ത്ത പുത്തരിയുണ്ട കഴിക്കുകയേ പതിവുള്ളു. വലിയപുത്തരിക്കാകട്ടെ പുന്നെല്ലരുച്ചോറ് വിഭവസമൃദ്ധമായ കറികളോടെ ഭക്ഷിക്കും. അടുപ്പത്ത് കലത്തില്‍ അരി തിളയ്ക്കുമ്പോള്‍ അതിന് പൊലുവള്ളി ചുറയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്.