വെള്ളോടുകൊണ്ട് നിര്‍മിക്കുന്ന ഒരുതരം മുഖക്കണ്ണാടി. ചെമ്പും, വെളുത്തീയവും പ്രത്യേക അനുപാതത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് വാര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്നത്. ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ സാങ്കേതികസ്വഭാവം തന്നെയാണിതിലും കാണുന്നത്. പണ്ട് വാല്‍ക്കണ്ണാടിക്ക് നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. അഷ്ടമംഗല്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വാല്‍ക്കണ്ണാടി. വിവാഹാദികള്‍ക്ക് ചില സമുദായക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ വധു കൈയില്‍ വാല്‍ക്കണ്ണാടി എടുത്തിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. കളമെഴുത്തുപാട്ടിനും മറ്റും ഭഗവതിക്കളത്തിനു സമീപം മറ്റു മംഗളവസ്തുക്കളോടൊപ്പം വാല്‍ക്കണ്ണാടിയും വയ്ക്കുക പതിവാണ്.