കണ്യാര്‍കളിയില്‍ ‘വട്ടക്കളി’ എന്ന രംഗമുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും വട്ടക്കളി ഉണ്ടാകും. കളി സമാപിക്കുന്നതും വട്ടക്കളിയോടുകൂടിയാണ്. പന്തലിന്റെ നടുക്കുള്ള തൂണിനു സമീപം പീഠം. വാള്, നിലവിളക്ക് എന്നിവ വെച്ചിരിക്കും. അതിനു ചുറ്റുമാണ് കളി. അവിടെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ നര്‍ത്തനവും പതിവുണ്ട്. വട്ടക്കളിക്ക് ഭഗവതിയെ സ്തുതിക്കുന്ന തോറ്റങ്ങള്‍ പാടും. കണ്യാര്‍കളിയിലെ ഈ വട്ടക്കളി അനുഷ്ഠാനപരമാണ്. പന്തല്‍ പ്രവേശം, ദീപപ്രദക്ഷിണം എന്നിവയ്ക്കുശേഷമാണ് കളി ആരംഭിക്കുക. ഗണപതി–സരസ്വതി സ്തുതികളോടെയാണ് കളി ആരംഭിക്കുക. മൂന്നുവട്ടം മുതല്‍ ഒന്‍പത് വട്ടംവരെ കളിക്കും.