തെയ്യാട്ടത്തിന്റെ രംഗത്തുള്ള ഒരു മുഖത്തെഴുത്തുരീതി. തൊണ്ടച്ചന്‍ തെയ്യത്തിന് വട്ടക്കണ്ണിട്ടെഴുത്താണ്. വണ്ണാന്മമാരാണ് ഇതെഴുതുന്നത്.