1) ഗോലികളി, കോട്ടിക്കളി എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വിനോദങ്ങള്‍ക്കു തുല്യമായതാണ് വട്ടുകളി. നീട്ടിക്കളിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരുവാണ് ‘വട്ട്’. ഉരുണ്ട വസ്തു എന്ന അതിന് അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആ അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ഗോലിക്കളിക്ക് ‘വട്ടുകളി’ എന്ന് പേര്‍ പറയുന്നത്.

2) ‘അക്ക്കളി’ പോലുള്ള ഒരുതരം തുള്ളിക്കളിക്ക് ഉത്തരകേരളത്തില്‍ ‘വട്ടുകളി’ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. വട്ടത്തിലുള്ള ഓടിനു ‘വട്ട്’ എന്ന അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. വട്ടത്തിലുള്ള കരു ഉപയോഗിച്ചു കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകാം ആ പേര്‍ വന്നത്.

3)’വട്ടുകളി’ക്ക് പന്തുകളി എന്ന അര്‍ത്ഥവും വിവക്ഷിക്കുന്നെണ്ടെന്നാണ് ശബ്ദതാരാവലിയും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.