നവജാതശിശുവിന് വയമ്പും സ്വര്‍ണവും തേനില്‍ അരച്ച് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അതു കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നല്ല നേരത്തായിരിക്കണം. ബുധനാഴ്ചയും സാരസ്വതയോഗവും നന്ന്. അഷ്ടമരാശിക്കൂറ് അരുത്.