വിഷനാഴിക നവദോഷങ്ങളിലൊന്ന്. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിലും അശുഭവേളയായിട്ടുള്ള നന്നാലുനാഴിക സമയം. ഇതിനു പ്രത്യേക പ്രണാമമുണ്ട്.