അരചന്‍ എന്നാല്‍ പഴയഭാഷയില്‍ രാജാവ്. അതില്‍നിന്നാണ് മലയാളത്തിലെ അരയന്‍ വന്നത്. മത്സ്യബന്ധനം കുലവൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിക്കും അരയന്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാലന്‍, മുക്കുവന്‍, മരയ്ക്കാന്‍, നുളയന്‍, ശംഖന്‍, അമുക്കുവന്‍, പരവന്‍ എന്നു മറ്റുവിഭാഗക്കാരുമുണ്ട്. 'കുന്നത്തരയന്‍ പുരയ്ക്കല്‍ച്ചെന്നു അരയന്റെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ടേ..' എന്നു…
Continue Reading