അരുണിമ കൃഷ്ണൻ അവളുടെ തിളക്കം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലും വാതിലിൽ ചുറ്റിപിടിച്ച കൈത്തണ്ടയിലെ ചിറകറ്റ കിളിയുടെ രൂപമുള്ള ടാറ്റുവിലും നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു. നാളെ കാണാമോ..? പറ്റില്ല.. അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്തേ നാളെ..? ഒരു ശവമടക്കിന് പോണം.. ശരി, വീണ്ടും കാണാമെന്നു…
Continue Reading