പഴയ മലയാളം അക്ഷരമാല തമിഴ് അക്ഷരമാലയോട് തുല്യമായിരുന്നു. അതില്‍ സംസ്‌കൃതത്തിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങള്‍ കുറവായിരുന്നു. സ്വരാക്ഷരങ്ങളില്‍ ഖരവും അനുനാസികവും യ,ര,ല,വ,ള,ഴ,റ എന്നിവയും മാത്രമേ മലയാളത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് സംസ്‌കൃത അക്ഷരമാല നാം സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ കടം വാങ്ങിയത് 23 അക്ഷരങ്ങളാണ്. സ്വരാക്ഷരങ്ങളായ ഋ,…
Continue Reading