കുറിച്യരുടെ ഇടയില്‍ നടപ്പുള്ളത്. ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയ ദിവസം അവര്‍ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ശവമെടുപ്പില്‍ തണ്ടുമുറിച്ചയാള്‍ പിറ്റേന്ന് പരേതഗൃഹത്തില്‍ മുറ്റത്ത് പച്ചനെല്ലുകുത്തിയ അരിക്കഞ്ഞിവെച്ച് കുടിക്കും.
Continue Reading