'അമ്മ'എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ പ്രായോഗിക്കുന്ന അറബിപദം. ഉമ്മാറ എന്ന് ഈ വചനം. 'അമ്മാറും ഉമ്മാറും' എന്ന് മൊഴിയുണ്ട്. അമ്മാറ് അന്തര്‍ജനങ്ങളും ഉമ്മാറ് മാപ്പിള സ്ത്രീകളും.
Continue Reading