സംസാരിക്കുന്ന ഗുഹ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം മേഘ രാമകൃഷ്ണൻ സിപ്പികഥകൾക്ക് എന്നും വായനക്കാരിൽ ഒരു കൗതുകവും സന്തോഷവും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു മനസുകളിൽ ഭാവന വിരിയിക്കാൻ ഉതകുന്ന കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലും
Continue Reading