പി.റ്റി. ചാക്കോ  : 1957_59

ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1960_64

കെ. കരുണാകരന്‍  : 1967_69

ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1969_70

ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1970_77

ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1977_78 (ഫെബ്രു. 22)

കെ. കരുണാകരന്‍  : 1978 (ഫെബ്രു.23)79

ടി.കെ. രാമകൃഷ്ണന്‍  : 1979 (ആഗ.13ഒക്‌ടോ.11)

പി.കെ.വാസുദേവന്‍ നായര്‍  : 1979 (ഒക്‌ടോനവം.)

കെ. കരുണാകരന്‍  : 1980_81

ഇ.കെ. നായനാര്‍  : 1981-_82

ഇ.കെ. നായനാര്‍  : 1982-_87

കെ. കരുണാകരന്‍  : 1987-_91

ഇ.കെ. നായനാര്‍  : 1991_92

വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍  : 1992_96

എ.കെ. ആന്റണി  : 1996_2001

വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍  : 2001_2006

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി  : 2006–_2011

(ഇതില്‍ എല്ലാവരും മാറിമാറി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷനേതാവും ആയിരുന്നിട്ടുള്ളവരാണ്)