ശവസംസ്‌കാരം

ശവസംസ്‌കാരരീതികള്‍ ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. അവരുടെ വിശ്വാസം, ആചാരം, തൊഴില്‍, സാമൂഹികപദവികള്‍, പരിസ്ഥിതികള്‍ എന്നിവയൊക്കെ ശവസംസ്‌കാര രീതിയില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താതിരിക്കില്ല. അഗ്നിസംസ്‌കാരം, ഭൂമിദാനം, കുഴിയില്‍ നിറുത്തിമറവുചെയ്യല്‍, വെള്ളത്തില്‍ ആഴ്ത്തല്‍, ഉപേക്ഷിക്കല്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധരീതികള്‍ അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ദഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അസ്തിസഞ്ചയനം നടത്തും. അസ്ഥികള്‍…
Continue Reading

ഓലക്കുട

  dc©i¡k (J¤T¸c), h¤q (H¡T) h¤Yk¡il¨J¡Ù® ¨J¶¢i¤Ù¡´¤¼ J¤T. ©am«, oh¤a¡i«, ¨Y¡r¢v, BO¡j« Y¤T¹¢l¨i AT¢o®Z¡ch¡´¢ J¤TJw´® Yj©gah¤Ù®. dal¢ic¤oj¢µ® j¡Q¡´uh¡t cvJ¤¼ J¤Ti¡X® ‘¨cT¢iJ¤T'. ©Jjq±f¡p®hXt Dd©i¡L¢µ¢j¤¼ J¤T ‘hc´¤T.' AÉtQ®Qc¹w Dd©i¡L¢µ¢j¤¼Y® ‘hs´¤T.' Jc¬Jh¡t FT¤´¤¼…
Continue Reading

ഈറ്റും മാറ്റും

©Jjq·¢¨k ±d¡O£ch¡i Hj¤ BO¡j«. ±dol¢µ¡k¤« hj¢µ¡k¤« EY¤l¡i¡k¤h¤¾ BmªO« c£¹¡u lXå¡·¢h¡×® DT¤·® J¤q¢´¤J F¼Y® dri BO¡jh¡X®. c¡T¤l¡r¢· l¬lo®Z c¢kc¢¼J¡k·® c¡T¤l¡r¢¨´Y¢j¡i¢ ±dlt·¢µ¢j¤¼lt´® cvJ¢l¼ m¢ÈJq¢v H¼¡i¢j¤¼¤ Cª×¤« h¡×¤« l¢k´v. ¨Y¡T¤h¡×®, DT¤h¡×®, l¢j¢h¡×®, F¼¢¹¨c…
Continue Reading

ആചാരവെടി

  BO¡j« F¼ c¢ki¢k¤¾ ¨lT¢. Ac¤n®U¡c«, Baj« F¼¢l¨i d¤jo®Jj¢µ® dÙ® Yؤj¡´uh¡j¤¨T Aj¢i¢¶¤l¡r®O, d¾¢¨´¶® Y¤T¹¢i  h«LqJt½¹w¨´¿¡« BO¡j¨lT¢ h¤r´¤h¡i¢j¤¼¤. o®Z¡clk¢¸·¢cc¤oj¢µ¡X® BO¡j¨lT¢Jq¤¨T FXå«. Y¢j¤l¢Y¡«J¥t j¡Q¡l¢c® C±Y¨lT¢, ¨J¡µ¢ j¡Q¡l¢c® C±Y¨lT¢ F¼¢¹¨c l¬lo®Zi¤Ù¡i¢j¤¼¤.  
Continue Reading

ആചാരം

±d¡J¦Yoh¥p¹q¤¨T Q£l¢YcTdT¢Jq¤¨T g¡Lh¡i¢ DÙ¡iY¡X® BO¡j«. BO¡jfÚh¡i o¡h¥p¢JQ£l¢Yh¡X® Alt ci¢µ¢j¤¼Y®. ©am¡O¡j«, ±L¡h¡O¡j«, ©È±Y¡O¡j«, J¤k¡O¡j« (Q¡Y¬¡O¡j«) F¼¢¹¨c ¨¨ll¢Ú¬h¤Ù®. H¡©j¡ Q¡Y¢´¡j¤« ¨dj¤h¡©sÙ j£Y¢i¤« o«o¡j¢©´Ù ±Jhl¤« ¨O©àÙ ¨Y¡r¢k¤Jq¤« F¨É¡¨´i¡¨X¼® c¢ihh¤Ù¡i¢j¢¼¤. B Q¡Y¬¡O¡j¹q¢v c¢¼® Bj¤«…
Continue Reading