കുളം തോട് കായൽ

കണക്കൂർ ആർ സുരേഷ്‌കുമാർ
കെ.പി മുരളീധരൻ

തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ വ്യെക്തതയോടെ നോക്കി കാണുന്ന ആദിൽ എന്ന ബാലന്റെ ആകുലതകുളുടെ കഥ യാണ് ഇത്