ഞങ്ങള്‍ അമ്പിളിമാമന്റെ ഫാനാ…നിങ്ങളോ?

സൈജ എസ്
കെ സുധീഷ്

കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും അക്ഷരം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചു രസിക്കാനും ഉള്ള ഈ പുസ്തകം കുട്ടികളെ ഭാവനയുടെ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും.