മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്‍

ഡോ എന്‍ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
സഗീര്‍

ത്യാഗത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്റെ ജീവിത കഥ