ജഗദ് ഗുരു ശങ്കരാചാര്യര്‍

കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി
ഗോപു പട്ടിത്തറ

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവചരിത്രം