ശബ്ദത്തിന്റെ ലോകം 

രാധികാദേവി ടി ആര്‍
കെ സുധീഷ്

ശബ്ദത്തിന്റെ വിസ്മയകരമായ ലോകത്തെയും അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെയും പരിയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.