സൗരോര്‍ജ്ജത്തിന്റെ കഥ

രചന : അരവിന്ദ് ഗുപ്ത
ചിത്രീകരണം : രേഷ്മ ബാര്‍വേ / വെങ്കി

സൗരോര്‍ജ്ജത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന കാര്‍ട്ടൂണ്‍ശൈലിയിലുള്ള ശാസ്ത്രപുസ്തകം