സൗരോര്‍ജ്ജത്തിന്റെ കഥ രചന : അരവിന്ദ് ഗുപ്ത ചിത്രീകരണം : രേഷ്മ ബാര്‍വേ / വെങ്കി സൗരോര്‍ജ്ജത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന കാര്‍ട്ടൂണ്‍ശൈലിയിലുള്ള ശാസ്ത്രപുസ്തകം
Continue Reading