(സ്മരണകള്‍)
എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായര്‍
ജീവിതത്തെ ആസകലം വാരിപ്പുണരുന്ന ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍ പിന്നിട്ട വഴികളും ഹൃദയത്തില്‍ പാര്‍പ്പുറപ്പിച്ച മനുഷ്യരും മനസ്സില്‍ ആഞ്ഞുകൊത്തിയ അനുഭവങ്ങളും ചേതോഹരമായ ഭാഷയില്‍ വിവരിക്കുന്നു.