സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്ന മത്‌സ്യങ്ങള്‍

(ഇതില്‍ ഒട്ടുമുക്കാലും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല)
1.    പരവ
2.    താട
3.     വെള്ളാക്കണ്ണി
4.     കറുമണങ്ങ്
5.     കോവ
6.     ആങ്കോവ
7.     കുറ്റാല്‍
8.     കായലുകറയല്‍
9.     മണങ്ങ്
10.     വട്ടമത്തി
11.     നുറുങ്ങുതാട
12.     കൊച്ചീപ്പരവ
13.     വാലുവാകുറുമണങ്ങ്
14.     നല്ലകാര
15.     പരവകാര്‍
16.     നെഞ്ചത്തുമുള്ളന്‍കാര
17.     താളിക്കാര
18.     നാങ്കിലാകാര
19.    പൂച്ചിക്കാര
20.     പാര