221.     വെള്ളാവേലി
222.     കാരാവോലി
223.     നോളാവോലി
224.     വെള്ളാമീന്‍
225.     തെക്കന്‍ കണവ
226.     വെള്ളാഞ്ചൂര
227.     ചൊവ്വാമീന്‍
228.     ചൂര
229.     തീവന്‍ചൂര
230.     മാണ്ടാചൂര
231.     കളിമീന്‍
232.     ഭീമന്‍ചൂര
233.     കണംകറുത്ത കളിമീന്‍
234.    ഓലക്കളിമീന്‍
235.    പറവ മീന്‍
236.     തമര
237.     എലപ്പാട്ട
238.     ഞണ്ട്
239.     വെള്ളഞണ്ട്
240.     നെടുങ്ങാ ഞണ്ട്
241.     കല്ലുഞണ്ട്
242.     കായലുഞണ്ട്
243.     കാലന്‍ഞണ്ട്
244.     കുരിശു ഞണ്ട്

കടല്‍മുത്ത്
എ.ആന്‍ഡ്രൂസ്