61.     ചെമ്പല്ലിക്കോര
62.     പലിക്കോര
63.     പൂളംകോര
64.     കഴിഞ്ചിക്കോര
65.     തലയന്‍കോര
66.     എഴുത്തന്‍കോര
67.     ഊപ്പന്‍കോര
68.     തമീയാന്‍കോര
69.     അണ്ടിക്കോര
70.     കരിതാടകോര
71.     കരിമത്തളക്കോര
72.     നായ്‌ക്കോര
73.     ചെന്തളക്കോര
74.     കടുക്കന്‍കോര
75.     എലവത്താരിക്കോര
76.     നരിക്കോര
77.     അയല
78.     കാട്ടയല
79.     കൊഴുകയല
80.     ഉല്ലച്ചാള