101.     വലുവന്‍സ്രാവ്
102.     പുലിയന്‍സ്രാവ്
103.     കല്ലുകടിയന്‍സ്രാവ്
104.     കാക്കസ്രാവ്
105.     കരടുസ്രാവ്
106.     മടയന്‍സ്രാവ്
107.     മേമടയന്‍സ്രാവ്
108.     നെടുവാലിസ്രാവ്
109.     ആയിരന്‍വല്ലന്‍സ്രാവ്
110.     കണ്ണന്‍സ്രാവ്
111.     തൂവലുകറുപ്പന്‍സ്രാവ്
112.     ചട്ടിത്തലയന്‍ സ്രാവ്
113.     പൂന്തി
114.     പുലിയുടുമ്പ്
115.     കരയുടുമ്പ്
116.     ഉടുമ്പ്
117.     പച്ചത്തി
118.     എലിയന്‍
119.     അളുങ്കാമ
120.     തോടുവെട്ടിയാമ