141.     കരിവങ്കട
142.     സ്രാവ്‌വങ്കട
143.     കീളിവങ്കട
144.     തത്തമീന്‍
145.     പൂല
146.     മരപ്പൂല
147.     മദനം
148.     മൊയു
149.     അഴുക
150.     അഞ്ചാള
151.     അരിപ്പ
152.     റാളുകൊഞ്ച്
153.     കുറുവല
154.     ക്‌ളാത്തി
155.     തെക്കന്‍ക്‌ളാത്തി
156.     തേരഴുക
157.     പേയഴുക
158.     കടലാടി
159.     നത്ത
160.     പേനത്ത