ദശകം പതിനാല്‌

 

14.1 സമനുസ്മൃതതാവകാംഘൃയുഗ്മഃ സ മനുഃ പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ നിജമന്തരമന്തരായഹീനം ചരിതം തേ കഥയൻസുഖം നിനായ

14.2 സമയേ ഖലു തത്ര കർദമാഖ്യോ ദ്രുഹിണച്ഛായഭവസ്തദീയവാചാ ധൃതസർഗരസോ നിസർഗരമ്യം ഭഗവംസ്ത്വാമയുതം സമാഃ സിഷേവേ

14.3 ഗരുഡോപരി കാളമേഘകമ്രം വിലസത്കേലിസരോജപാണിപദ്മം ഹസിതോല്ലസിതാനനം വിഭോ ത്വം വപുരാവിഷ്കുരുഷേ സ്മ കർദമായ

14.4 സ്തുവതേ പുലകാവൃതായ തസ്മൈ മനുപുത്രീം ദയിതാം നവാപി പുത്രീഃ കപിലം ച സുതം സ്വമേവ പശ്ചാത്‌ സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗതോƒഭൂഃ

14.5 സ മനുശ്ശതരൂപയാ മഹിഷ്യാ ഗുണവത്യാ സുതയാ ച ദേവഹൂത്യാ ഭവദീരിതനാരദോപദിഷ്ടസ്സമഗാത്കർദമമാഗതിപ്രതീക്ഷം

14.6 മനുനോപഹൃതാം ച ദേവഹൂതിം തരുണീരത്നമവാപ്യ കർദമോƒസൗ ഭവദർചനനിർവൃതോƒപി തസ്യാം ദൃഢശുശ്രൂഷണയാ ദധൗ പ്രസാദം

14.7 സപുനസ്ത്വദുപാസനപ്രഭാവാദ്ദയിതാകാമകൃതേ കൃതേ വിമാനേ വനിതാകുലസങ്കുലോ നവാത്മാ വ്യഹരദ്ദേവപഥേഷു ദേവഹൂത്യാ

14.8 ശതവർഷമഥ വ്യതീത്യ സോƒയം നവ കന്യാഃ സമവാപ്യ ധന്യരൂപാഃ വനയാനസമുദ്യതോƒപി കാന്താഹിതകൃത്ത്വജ്ജനനോത്സുകോ ന്യവാത്സീത്‌

14.9 നിജഭർതൃഗിരാ ഭവന്നിഷേവാ നിരതായാമഥ ദേവ ദേവഹൂത്യാം കപിലസ്ത്വമജായഥാ ജനാനാം പ്രഥയിഷ്യൻപരമാത്മതത്ത്വവിദ്യാം

14.10 വനമേയുഷി കർദമേ പ്രസന്നേ മതസർവസ്വമുപാദിശഞ്ജനന്യൈ കപിലാത്മക വായുമദിരേശത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാത്‌