ദശകം പതിനഞ്ച്

 

15.1 മതിരിഹ ഗുണസക്താ ബന്ധകൃത്തേഷ്വസക്താ ത്വമൃതകൃദുപരുന്ധേ ഭക്തിയോഗസ്തു സക്തിം മഹദനുഗമലഭ്യാ ഭക്തിരേവാത്ര സാധ്യാ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.2 പ്രകൃതിമഹദഹങ്കാരാശ്ച മാത്രാശ്ച ഭൂതാ- ന്യപിഹൃദപി ദശാക്ഷീ പൂരുഷഃ പഞ്ചവിംശഃ ഇതി വിദിതവിഭാഗോ മുച്യതേƒസൗ പ്രകൃത്യാ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.3 പ്രകൃതിഗതഗുണൗഘൈർനാജ്യതേ പൂരുഷോƒയം യദി തു സജതി തസ്യാം തദ്ഗുണാസ്തം ഭജേരൻ മദനുഭജനതത്ത്വാലോചനൈഃ സാപ്യപേയാത്‌ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.4 വിമലമതിരുപാത്തൈരാസനാദ്യൈർമദംഗം ഗരുഡസമധിരൂഢം ദിവ്യഭൂഷായുധാങ്കം രുചിതുലിതതമാലം ശീലയേതാനുവേലം കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.5 മമ ഗുണഗുണലീലാകർണനൈഃ കീർതിനാദ്യൈഃ മയി സുരസരിദോഘപ്രഖ്യചിത്താനുവൃത്തിഃ ഭവതി പരമഭക്തിഃ സാ ഹി മൃത്യോർവിജേത്രീ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.6 അഹ ഹ ബഹുലഹിംസാസഞ്ചിതാർത്ഥൈഃ കുടുംബം പ്രതിദിനമനുപുഷ്ണൻ സ്ത്രീജിതോ ബാലലാളീ വിശതി ഹി ഗൃഹസക്തോ യാതനാം മയ്യഭക്തഃ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.7 യുവതിജഠരഖിന്നോ ജാതബോധോƒപ്യകാണ്ഡേ പ്രസവഗലിതബോധഃ പീഡയോല്ലംംഘ്യ ബാല്യം പുനരപി ബത മുഹ്യത്യേവ താരുണ്യകാലേ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.8 പിതൃസുരഗണയാജീ ധാർമികോ യോ ഗൃഹസ്ഥഃ സ ച നിപതതി കാലേ ദക്ഷിണാധ്വോപഗാമീ മയി നിഹിതമകാമം കർമ തൂദക്പഥാർത്ഥേ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.9 ഇതി സുവിദിതവേദ്യാം ദേവ ഹേ ദേവഹൂതിം കൃതനുതിമനുഗൃഹ്യ ത്വം ഗതോ യോഗിസംഘൈഃ വിമലമതിരഥാƒസൗ ഭക്തിയോഗേന മുക്താ ത്വമപി ജനഹിതീർത്ഥം വർതസേ പ്രാഗുദീച്യാം

15.10 പരമ കിമു ബഹൂക്ത്യാ ത്വത്പദാംഭോജഭക്തിം സകലഭയവിനേത്രീം സർവകാമോപനേത്രീം വദസി ഖലു ദൃഢം ത്വം ത്വദ്വിധൂയാമയാന്മേ ഗുരുപവനപുരേശ ത്വയ്യുപാധത്സ്വ ഭക്തിം