ദശകം പതിനെട്ട്

18.1 ജാതസ്യ ധ്രുവകുല ഏവ തുംഗകീർതേ- രംഗസ്യ വ്യജനി സുതഃ സ വേനനാമാ തദ്ദോഷവ്യഥിതമതിഃ സ രാജവര്യ- സ്ത്വത്പാദേ വിഹിതമനാ വനം ഗതോƒഭൂത്‌

18.2 പാപോƒപി ക്ഷിതിതലപാലനായ വേനഃ പൗരാദ്യൈരുപനിഹിതഃ കഠോരവീര്യഃ സർവേഭ്യോ നിജബലമേവ സംപ്രശംസൻ ഭൂചക്രേ തവ യജനാന്യയം ന്യരൗത്സീത്‌

18.3 സമ്പ്രാപ്തേ ഹിതകഥനായ താപസൗധേ മത്തോƒന്യോ ഭവനപതിർന കശ്ചനേതി ത്വന്നിന്ദാവചനപരോ മുനീശ്വരൈസ്തൈഃ ശാപാഗ്നൗ ശലഭദശാമനായി വേനഃ

18.4 തന്നാശാത്ഖലജനഭീരുകൈർമുനീന്ദ്രൈ- സ്തന്മാത്രാ ചിരപരിരക്ഷിതേ തദംഗേ ത്യക്താഘേ പരിമഥിതാദഥോരുദണ്ഡാത്‌ ദോർദണ്ഡേ പരിമഥിതേ ത്വമാവിരാസീഃ

18.5 വിഖ്യാതഃ പൃഥുരിതി താപസോപദിഷ്ടൈഃ സൂതാദ്യൈഃ പരിണുതഭാവിഭൂരിവീര്യഃ വേനാർത്യാ കബലിതസമ്പദം ധരിത്രീം- ആക്രാന്താം നിജധനുഷാ സമാമകാർഷീഃ

18.6 ഭൂയസ്താം നിജകുലമുഖ്യവത്സയുക്തൈർ ദേവാദ്യൈഃ സമുചിതചാരുഭാജനേഷു അന്നാദീന്യഭിലഷിതാനി യാനി താനി സ്വച്ഛന്ദം സുരഭിതനൂമദൂദുഹസ്ത്വം

18.7 ആത്മാനം യഹതി മഖൈസ്ത്വയി ത്രിധാമ- ന്നാരബ്ധേ ശതതമവാജിമേധയാഗേ സ്പർദ്ധാലുഃ ശതമഖ ഏത്യ നീചവേഷോ ഹൃത്വാƒശ്വം തവ തനയാത്‌ പരാജിതോƒഭൂത്‌

18.8 ദേവേന്ദ്രം മുഹുരിതി വാജിനം ഹരന്തം വഹ്നൗ തം മുനവരമണ്ഡലേ ജുഹൂഷൗ രുന്ധാനേ കമലഭവേ ക്രതോഃ സമാപ്തൗ സാക്ഷാത്ത്വം മധുരിപുമൈക്ഷഥാഃ സ്വയം സ്വം

18.9 തദ്ദത്തം വരമുപലഭ്യ ഭക്തിമേകാം ഗംഗാന്തേ വിഹിതപദഃ കദാപി ദേവ സത്രസ്ഥം മുനിനിവഹം ഹിതാനി ശംസ- ന്നൈക്ഷിഷ്ഠാഃ സനകമുഖാൻ മുനീൻ പുരസ്താത്‌

18.10 വിജ്ഞാനം സനകമുഖോദിതം ദധാനഃ സ്വാത്മാനം സ്വയമഗമോ വനാന്തസേവീ തത്താദൃക്പൃഥുവപുരീശ സത്വരം മേ രോഗൗഘം പ്രശമയ വാതഗേഹവാസിൻ