ദശകം ഇരുപത്തിനാല്‌

 

24.1 ഹിരണ്യാക്ഷേ പോത്രീപ്രവരവപുഷാ ദേവ ഭവതാ ഹതേ ശോകക്രോധഗ്ലപിതഘൃതിരേതസ്യ സഹജഃ ഹിരണ്യപ്രാരംഭഃ കശിപുരമരരാതിസദസി പ്രതിജ്ഞാമാതേനേ തവ കില വധാർത്ഥം മുരരിപോ

24.2 വിധാതാരം ഘോരം സ ഖലു തപസിത്വാ നചിരതഃ പുരഃ സാക്ഷാത്കുർവൻസുരനരമൃഗാദ്യൈരനിധനം വരം ലബ്ധ്വാ ദൃപ്തോ ജഗദിഹ ഭവന്നായകമിദം പരിക്ഷുണ്ടന്നിന്ദ്രാദഹരത ദിവം ത്വാമഗണയൻ

24.3 നിഹന്തും ത്വാം ഭൂയസ്തവ പദമവാപ്തസ്യ ച രിപോർ- ബഹിർദൃഷ്ടേരന്തർദധിഥ ഹൃദയേ സൂക്ഷ്മവപുഷാ നദന്നുച്ചൈസ്തത്രാപ്യഖിലഭുവനാന്തേ ച മൃഗയൻ ഭിയാ യാതം മത്വാ സ ഖലു ജിതകാശീ നിവവൃതേ

24.4 തതോƒസ്യ പ്രഹ്ലാദഃ സമജനി സുതോ ഗർഭവസതൗ മുനേർവീണാപാണേരധിഗതഭബദ്ഭക്തിമഹിമാ സ വൈ ജാത്യാ ദൈത്യഃ ശിശുരപി സമേത്യ ത്വയി രതിം ഗതസ്ത്വദ്ഭക്താനാം വരദ പരമോദാഹരണതാം

24.5 സുരാരീണാം ഹാസ്യം തവ ചരണദാസ്യം നിജസുതേ സ ദൃഷ്ട്വാ ദുഷ്ടാത്മാ ഗുരുഭിരശിശിക്ഷച്ചിരമമും ഗുരുപ്രോക്തം ചാസാവിദമിദമഭദ്രായ ദൃഢമി- ത്യപാകുർവൻ സർവം തവ ചരണഭക്ത്യൈവ വവൃധേ

24.6 അധീതേഷു ശ്രേഷ്ഠം കിമിതി പരിപൃഷ്ടേƒഥ തനയേ ഭവദ്ഭക്തിം വര്യാമഭിഗദതി പര്യാകുലധൃതിഃ ഗുരുഭ്യോ രോഷിത്വാ സഹജമതിരസ്യോത്യഭിവിദൻ വധിപായാനസ്മിൻ വ്യതത്നുത ഭവത്പാദശരണേ

24.7 സ ശൂലൈരാവിദ്ധഃ സുബഹു മഥിതോ ദിഗ്ഗജഗണൈർ- മഹാസർപൈർദഷ്ടോƒപ്യനശനഗരാഹാരവിധുതഃ ഗിരീന്ദ്രാവക്ഷിപ്തോƒപ്യഹഹ പരമാത്മന്നയി വിഭോ ത്വയി ന്യസ്താത്മത്വാത്‌ കിമപി ന നിപീഡാമഭജത

24.8 തതഃ ശങ്കാവിഷ്ടഃ സ പുനരതിദുഷ്ടോƒസ്യ ജനകോ ഗുരൂക്ത്യാ തദ്ഗേഹ കില വരുണപാശൈസ്തമരുണത്‌ ഗുരോശ്ചാസാന്നിധ്യേ സ പുനരനുഗാന്ദൈത്യതനയാൻ ഭവദ്ഭക്തേസ്തത്ത്വം പരമപി വിജ്ഞാനമശിഷത്‌

24.9 പിതാ ഷൃണ്വൻബാലപ്രകരമഖിലം ത്വത്സ്തുതിപരം രുഷാന്ധഃ പ്രാഹൈനം കുലഹതക കസ്തേ ബലമിതി ബലം മേ വൈകുണ്ഠസ്തവ ച ജഗതാം ചാപി സ ബലം സ ഏവ ത്രൈലോക്യം സകലമിതി ധീരോƒയമഗദീത്‌

24.10 അരേ ക്വാസൗ ക്വാസൗ സകലജഗദാത്മാ ഹരിരിതി പ്രഭിന്തേ സ്മ സ്തംഭം ചലിതകരവാളോ ദിതിസുതഃ അതഃ പശ്ചാദ്വിഷ്ണോ ന ഹി വദിതുമീശോƒസ്മി സഹസാ കൃപാത്മൻ വിശ്വാത്മൻ പവനപുരവാസിൻ മൃഡയ മാം