ദശകം മുപ്പത്തിയൊന്ന്

31.1 പ്രീത്യാ ദൈത്യസ്തവ തനുമഹഃപ്രേക്ഷണീത്സർവഥാƒപി ത്വാമാരാധ്യന്നജിത രചയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ മത്തഃ കിം തേ സമഭിലഷിതം വിപ്രസൂനോ വദ ത്വം വിത്തം ഭക്തം ഭവനമവനീം വാപി സർവം പ്രദാസ്യേ

31.2 താമക്ഷീണാം ബലിഗിരമുപാകർണ്യ കാരുണ്യപൂർണോƒ- പ്യസ്യോത്സേകം ശമയിതുമനാ ദൈത്യവംശം പ്രശംസൻ ഭൂമിം പാദത്രയപരിമിതാം പ്രാർത്ഥയാമാസിഥ ത്വം സർവം ദേഹീതി തു നിഗദിതേ കസ്യ ഹാസ്യം ന വാ സ്യാത്‌

31.3 വിശ്വേശം മാം ത്രിപദമിഹ കിം യാചസേ ബാലിശസ്ത്വം സർവാം ഭൂമിം വൃണു കിമമുനേത്യാലപത്ത്വാം സ ദൃപ്യൻ യസ്മാദ്ദർപാത്ത്രിപദപരിപൂർത്ത്യക്ഷമഃ ക്ഷേപവാദാൻ ബന്ധം ചാസാവഗമദതദർഹോƒപി ഗാഢോപശാന്ത്യൈ

31.4 പാദത്രയ്യാ യദി ന മുദിതോ വിഷ്ടപൈർനാപി തുഷ്യേ- ദിത്യുക്തേƒസ്മിന്വരദ ഭവതേ ദാതുകാമേƒഥ തോയം ദൈത്യാചാര്യസ്തവ ഖലു പരീക്ഷാർത്ഥിനഃ പ്രേരണാത്തം മാ മാ ദേയം ഹരിരയമിതി വ്യക്തമേവാബഭാഷേ

31.5 യാചത്യേവം യദി സ ഭഗവാൻപൂർണകാമോƒസ്മി സോƒഹം ദാസ്യാമ്യേവ സ്ഥിരമിതി വദൻ കാവ്യശപ്തോƒപി ദൈത്യഃ വിന്ധ്യാവല്യാ നിജദയിതയാ ദത്തപാദ്യായ തുഭ്യം ചിത്രം ചിത്രം സകലമപി സ പ്രാർപയത്തോയപൂർവം

31.6 നിസ്സന്ദേഹം ദിതികുലപതൗ ത്വയ്യശേഷാർപണം തദ്‌ വ്യാതന്വാനേ മുമുചുരൃഷയഃ സാമരാഃ പുഷ്പവർഷം ദിവ്യം രൂപം തവ ച തദിദം പശ്യതാം വിശ്വഭാജാ- മുച്ചൈരുച്ചൈരവൃധദവധീകൃത്യ വിശ്വാണ്ഡഭാണ്ഡം

31.7 ത്വത്പാദാഗ്രം നിജപദഗതം പുണ്ഡരീകോദ്ഭവോƒസൗ കുണ്ഡീതോയൈരസിചദപുനാദ്യജ്ജലം വിശ്വലോകാൻ ഹർഷോത്കർഷാത്‌ സുബഹു ഖേചരൈരുത്സവേƒസ്മിൻ ഭേരീം നിഘ്നൻ-ഭുവനമചരജ്ജാംബവാൻ ഭക്തിശാലീ

31.8 താവദ്ദൈത്യാസ്ത്വനുമതിമൃതേ ഭർതുരാരബ്ധയുദ്ധാ ദേവോപേതൈർഭവദനുചരൈഃ സംഗതാ ഭംഗമാപൻ കാലാത്മായം വസതി പുരതോ യദ്വശാത്പ്രാഗ്ജിതാഃ സ്മഃ കിം വോ യുദ്ധൈരിതി ബലിഗിരാ തേƒഥ പാതാലമാപുഃ

31.9 പാശൈർബദ്ധം പതഗപതിനാ ദൈത്യമുച്ചൈരവാദീ- സ്താർത്തീയീകം ദിശ മമ പദം കിം ന വിശ്വേശ്വരോƒസി പാദം മൂർദ്ധ്നി പ്രണയ ഭഗവന്നിത്യകമ്പം വദന്തം പ്രഹ്ലാദസ്തം സ്വയമുപഗതോ മാനയന്നസ്തവീത്ത്വാം

31.10 ദർപോച്ഛിത്ത്യൈ വിഹിതമഖിലം ദൈത്യ സിദ്ധോƒസി പുണ്യൈ- ഋലോകസ്തേƒസ്തു ത്രിദിവവിജയീ വാസവത്വം ച പശ്ചാത്‌ മത്സായുജ്യം ഭജ ച പുനരിത്യന്വഗൃഹ്ണാ ബലിം തം വിപ്രൈസ്സന്താനിതമഖവരഃ പാഹി വാതാലയേശ