ദശകം നാൽപ്പത്

40.1 തദനു നന്ദമമന്ദശുഭാസ്പദം നൃപപുരീം കരദാനകൃതേ ഗതം സമവലോക്യ ജഗാദ്ഭവത്പിതാ വിദിതകംസസഹായജനോദ്യമഃ

40.2 അയി സഖേ തവ ബാലകജന്മ മാം സുഖയതേƒദ്യ നിജാത്മജജന്മവത്‌ ഇതി ഭവത്പിതൃതാം വ്രജനായകേ സമധിരോപ്യ ശശംസ തമാദരാത്‌

40.3 ഇഹ ച സന്ത്യനിമിത്തശതാനി തേ കടകസീമ്നേ തതോ ലഘു ഗമ്യതാം ഇതി ച തദ്വചസാ വ്രജനായകോ ഭവദപായഭിയാ ദ്രുതമായയൗ

40.4 അവസരേ ഖലു തത്ര ച കാചന വ്രജപദേ മധുരാകൃതിരംഗനാ തരളഷട്പദലാലിതകുന്തലാ കപടപോതക തേ നികടം ഗതാ

40.5 സപദി സാ ഹൃതബാലകചേതനാ നിശിചരാന്വയജാ കില പൂതനാ വ്രജവധൂഷ്വിഹ കേയമിതി ക്ഷണം വിമൃശതീഷു ഭവന്തമുപാദദേ

40.6 ലലിതഭാവവിലാസഹൃതാത്മഭിര്യുവതിഭിഃ പ്രതിരോദ്ധുമപാരിതാ സ്തനമസൗ ഭവനാന്തനിഷേദുഷീ പ്രദദുഷീ ഭവതേ കപടാത്മനേ

40.7 സമധിരുഹ്യ തദങ്കമശങ്കിതസ്ത്വമഥ ബാലകലോപനരോഷിതഃ മഹദിവാമ്രഫലം കുചമണ്ഡലം പ്രതിചുചൂഷിഥ ദുർവിഷദൂഷിതം

40.8 അസുഭിരേവ സമം ധയതി ത്വയി സ്തനമസൗ സ്തനിതോപമനിസ്വനാ നിരപതദ്ഭയദായി നിജം വപുഃ പ്രതിഗതാ പ്രവിസാര്യ ഭുജാവുഭൗ

40.9 ഭയദഘോഷണഭീഷണവിഗ്രഹശ്രവണദർശനമോഹിതവല്ലവേ വ്രജപദേ തദുരഃസ്ഥലഖേലനം നനു ഭവന്തമഗൃഹ്ണത ഗോപികാഃ

40.10 ഭുവനമങ്കലനാമഭിരേവ തേ യുവതിഭിർബഹുധാ കൃതരക്ഷണഃ ത്വമയി വാതനികേതനനാഥ മാമഗദയൻ കുരു താവകസേവകം