ദശകം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന്

41.1 വ്രജേശ്വരഃ ശൗരിവചോ നിശമ്യ സമാവ്രജന്നധ്വനി ഭീതചേതാഃ നിഷ്പിഷ്ടനിശ്ശേഷതരും നിരീക്ഷ്യ കഞ്ചിത്പദാർത്ഥം ശരണം ഗതസ്ത്വാം

41.2 നിശമ്യ ഗോപീവചനാദുദന്തം സർവേƒപി ഗോപാ ഭയവിസ്മയാന്ധാഃ ത്വത്പാതിതം ഘോരപിശാചദേഹം ദേഹുർവിദൂരേƒഥ കുഠാരകൃത്തം

41.3 ത്വത്പീതപൂതസ്തനതച്ഛരീരാത്സമുച്ചലന്നുച്ചതരോ ഹി ധൂമഃ ശങ്കാമധാദാഗരവഃ കിമേഷു കിം ചാന്ദനോ ഗൗൽഗുലവോƒഥവേതി

41.4 മദംഗസംഗസ്യ ഫലം ന ദൂരേ ക്ഷണേന താവദ്ഭവതാമപി സ്യാത്‌ ഇത്യുല്ലപന്വല്ലവതല്ലജേഭ്യസ്ത്വം പൂതനാമാതനുഥാസ്സുഗന്ധിം

41.5 ചിത്രം പിശാച്യാ ന ഹതഃ കുമാരശ്ചിത്രം പുരൈവാകഥി ശൗരിണേദം ഇതി പ്രശംസങ്കില ഗോപലോകോ ഭവന്മുഖാലോകരസേ ന്യമാങ്ക്ഷീത്‌

41.6 ദിനേ ദിനേƒഥ പ്രതിവൃദ്ധലക്ഷ്മീരക്ഷീണമംഗല്യശതോ വ്രജോƒയം ഭവന്നിവാസാദയി വാസുദേവ പ്രമോദസാന്ദ്രഃ പരിതോ വിരേജേ

41.7 ഗൃഹേഷു തേ കോമലരൂപഹാസമിഥഃ കഥാസങ്കുലിതാഃ കമന്യഃ വൃത്തേഷു കൃത്യേഷു ഭവന്നിരീക്ഷാസമാഗതാഃ പ്രത്യഹമത്യനന്ദൻ

41.8 അഹോ കുമാരോ മയി ദത്തദൃഷ്ടിഃ സ്മിതഃ കൃതം മാം പ്രതി വത്സകേന ഏഹ്യേഹി മാമിത്യുപസാര്യ പാണിം ത്വയീശ കിം കിം ന കൃതം വധൂഭിഃ

41.9 ഭവദ്വപുഃസ്പർശനകൗതുകേന കരാത്കരം ഗോപവധൂജനേന നീതസ്ത്വമാതാമ്രസരോജമാലാവ്യാലംബിലോലംബതുലാമലാസീഃ

41.10 നിപായയന്തീ സ്തനമങ്കഗം ത്വാം വിലോകയന്തീ വദനം ഹസന്തീ ദശാം യശോദാ കതമാന്ന്ന ഭേജേ സ താദൃശഃ പാഹി ഹരേ ഗദാന്മാം