ദശകം നാൽപ്പത്തിരണ്ട്

42.1 കദാപി ജന്മർക്ഷദിനേ തവ പ്രഭോ നിമന്ത്രിതജ്ഞാതിവധൂമഹീസുരാ മഹാനസസ്ത്വാം സവിധേ നിധായ സാ മഹാനസാദൗ വവൃതേ വ്രജേശ്വരീ

42.2 തതോ ഭവത്ത്രാണനിയുക്തബാലകപ്രഭീതിസങ്ക്രന്ദനസങ്കുലാരവൈഃ വിമിശ്രമശ്രാവി ഭവത്സമീപതഃ പരിസ്ഫുടദ്ദാരുചടച്ചടാരവഃ

42.3 തതസ്തദാകർണനസംഭ്രമശ്രമപ്രകമ്പിവക്ഷോജഭരാ വ്രജാംഗനാഃ ഭവന്തമന്തർദദൃശുഃ സമന്തതോ വിനിഷ്പതദ്ദാരുണദാരുമദ്ധ്യഗം

42.4 ശിശോരഹോ കിം കിമഭൂദിതി ദ്രുതം പ്രധാവ്യ നന്ദഃ പശുപാശ്ച ഭൂസുരാഃ ഭവന്തമാലോക്യ യശോദയാ ധൃതം സമാശ്വസന്നശ്രുജലാർദ്രലോചനാഃ

42.5 കസ്കോ നു കൗതസ്കുത ഏഷ വിസ്മയോ വിശങ്കടം യച്ഛകടം വിപാടിതം ന കാരണം കിഞ്ചിദിഹേതി തേ സ്ഥിതാഃ സ്വനാസികാദത്തകരാസ്ത്വദീക്ഷകാഃ

42.6 കുമാരകസ്യാസ്യ പയോധരാർത്ഥിനഃ പ്രരോദനേ ലോലപദാംബുജാഹതം മയാ മയാ ദൃഷ്ടമനോ വിപര്യഗാദിതീശ തേ പാലകബാലകാ ജഗുഃ

42.7 ഭിയാ തദാ കിഞ്ചിദജാനതാമിദം കുമാരകാണാമതിദുർഘടം വചഃ ഭവത്പ്രഭാവാവിദുരൈരിതീരിതം മനാഗിവാശങ്ക്യത ദൃഷ്ടപൂതനൈഃ

42.8 പ്രവാളതാമ്രം കിമിദം പദം ക്ഷതം സരോജരമ്യൗ നു കരൗ വിരോജിതൗ ഇതി പ്രസർപത്കരുണാതരംഗിതാസ്ത്വദംഗമാപസ്പൃശുരംഗനാജനാഃ

42.9 അയേ സുതം ദേഹി ജഗത്പതേഃ കൃപാതരംഗപാതാത്പരിപാതമദ്യ മേ ഇതി സ്മ സംഗൃഹ്യ പിതാ ത്വദംഗുകം മുഹുർമുഹുഃ ശ്ലിഷ്യതി ജീതകണ്ടകഃ

42.10 അനോനിലീനഃ കില ഹന്തുമാഗതഃ സുരാരിരേവം ഭവതാ വിഹിംസിതഃ രജോƒപി നോദൃഷ്ടമമുഷ്യ തത്കഥം സ ശുദ്ധസത്ത്വേ ത്വയി ലീനവാന്ധൃവം

42.11 പ്രപൂജിതൈസ്തത്ര തതോ ദ്വിജാതിഭിർവിശേഷതോ ലംഭിതമംഗലാശിഷഃ വ്രജം നിജൈർബാല്യരസൈർവിമോഹയന്മരുത്പുരാധീശ രുജാം ജഹീഹി മേ