ദശകം നാൽപ്പത്തിനാല്‌

44.1 ഗൂഢം വസുദേവഗിരാ കർതും തേ നിഷ്ക്രിയസ്യ സംസ്കാരാൻ ഹൃദ്ഗതഹോരാതത്വോ ഗർഗമുനിസ്ത്വദ്ഗൃഹം വിഭോ ഗതവാൻ

44.2 നന്ദോƒഥ നന്ദിതാത്മാ വൃന്ദിഷ്ടം മാനയന്നമും യമിനാം മന്ദസ്മിതാർദ്രമൂചേ ത്വത്സംസ്കാരാൻ വിധാതുമുത്സുകധീഃ

44.3 യദുവംശാചാര്യത്വാത്‌ സുനിഭൃതമിദമാര്യ കാര്യമിതി കഥയൻ ഗർഗോ നിർഗതപുളകശ്ചക്രേ തവ സാഗ്രജസ്യ നാമാനി

44.4 കഥമസ്യ നാമ കുർവേ സഹസ്രനാംനോ ഹ്യനന്തനാംനോ വാ ഇതി നൂനം ഗർഗമുനിശ്ചക്രേ തവ നാമ നാമ രഹസി വിഭോ

44.5 കൃഷിധാതുണകാരാഭ്യാം സത്താനന്ദാത്മതാം കിലാഭിലപത്‌ ജഗദഘകർഷിത്വം വാ കഥയദൃഷിഃ കൃഷ്ണനാമ തേ വ്യതനോത്‌

44.6 അന്യാംശ്ച നാമഭേദാൻ വ്യാകുർവന്നഗ്രജേ ച രാമാദീൻ അതിമാനുഷാനുഭാവം ന്യഗദത്ത്വാമപ്രകാശയൻപിത്രേ

44.7 സ്നിഹ്യതി യത്സവ പുത്രേ മുഹ്യതി സ ന മായികൈഃ പുനശ്ശോകൈഃ ദൃഹ്യതി യസ്സ തു നശ്യേദിത്യവദത്തേ മഹത്ത്വമൃഷിവര്യഃ

44.8 ജേഷ്യതി ബഹുതരദൈത്യാൻ നേഷ്യതി നിജബന്ധുലോകമമലപദം ശ്രോഷ്യതി സുവിമലകീർതീരസ്യേതി ഭവദ്വിഭൂതിമൃഷിരൂചേ

44.9 അമുനൈവ സർവദുർഗം തരിതാസ്ഥ കൃതാസ്ഥമത്ര തിഷ്ഠധ്വം ഹരിരേവേത്യനഭിലപന്നിത്യാദി ത്വാമവർണയത്‌ സ മുനിഃ

44.10 ഗർഗേƒഥ നിർഗതേƒസ്മിൻ നന്ദിതനന്ദാദിനന്ദ്യമാനസ്ത്വം മദ്ഗദമുദ്ഗതകരുണോ നിർഗമയ ശ്രീമരുത്പുരാധീശ