ദശകം നാൽപ്പത്തിയാറ്

46.1 അയി ദേവ പുരാ കില ത്വയി സ്വയമുത്താനശയേ സ്തനന്ധയേ പരിജൃംഭണതോ വ്യപാവൃതേ വദനേ വിശ്വമചഷ്ട വല്ലവീ

46.2 പുനരപ്യഥ ബാലകൈഃ സമം ത്വയി ലീലാനിരതേ ജഗത്പതേ ഫലസഞ്ചയവഞ്ചനകൃധാ തവ മൃദ്ഭോജനമൂചുരർഭകാഃ

46.3 അയി തേ പ്രളയാവധൗ വിഭോ ക്ഷിതിതോയാദിസമസ്തഭക്ഷിണഃ മൃദുപാശനതോ രുജാ ഭവേദിതി ഭീതാ ജനനീ ചുകോപ സാ

46.4 അയി ദുർവിനയാത്മക ത്വയാ കിമു മൃത്സാ ബത വത്സ ഭക്ഷിതാ ഇതി മാതൃഗിരം ചിരം വിഭോ വിതഥാം ത്വം പ്രതിജജ്ഞിഷേ ഹസൻ

46.5 അയി തേ സകലൈർവിനിശ്ചിതേ വിമതിശ്ചേദ്വദനം വിദാര്യതാം ഇതി മാതൃവിഭർത്സിതോ മുഖം വികസത്പദ്മനിഭം വ്യദാരയഃ

46.6 അപി മൃല്ലവദർശനോത്സുകാം ജനനീം താം ബഹു തർപയന്നിവ പൃഥിവീം നിഖിലാം ന കേവലം ഭുവനാന്യപ്യഖിലാന്യദീദൃശഃ

46.7 കുഹചിദ്വനമംബുധിഃ ക്വചിത്‌ ക്വചിദഭ്രം കുഹചിദ്രസാതലം മനുജാ ദനുജാഃ ക്വചിത്സുരാ ദദൃശേ കിം ന തദാ ത്വദാനനേ

46.8 കലശാംബുധിശായിനം പുനഃ പരവൈകുണ്ഠപദാധിവാസിനം സ്വപുരശ്ച നിജാർഭകാത്മകം കതിധാ ത്വാം ന ദദർശ സാ മുഖേ

46.9 വികസദ്ഭുവനേ മുഖോദരേ നനു ഭൂയോƒപി തഥാവിധാനനഃ അനയാ സ്ഫുടമീക്ഷിതോ ഭവാനനവസ്ഥാം ജഗതാം ബതാതനോത്‌

46.10 ധൃതതത്ത്വധിയം തദാ ക്ഷണം ജനനീം താം പ്രണയേന മോഹയൻ സ്തനമംബ ദിശേത്യുപാസജൻ ഭഗവന്നദ്ഭുതബാല പാഹി മാം