ദശകം അൻപത്തിയൊന്ന്

51.1 കദാചന വ്രജശിശുഭിഃ സമം ഭവാൻ വനാശനേ വിഹിതമതിഃ പ്രഗേതരാം സമാവൃതോ ബഹുതരവത്സമണ്ഡലൈഃ സതേമനൈർനിരഗമദീശ ജേമനൈഃ

51.2 വിനിര്യതസ്തവ ചരണാംബുജദ്വയാദുദഞ്ചിതം ത്രിഭുവനപാവനം രജഃ മഹർഷയഃ പുലകധരൈഃ കലേബരൈരുദൂഹിരേ ധൃതഭവദീക്ഷണോത്സവാഃ

51.3 പ്രചാരയത്യവിരലശാദ്വലേ തലേ പശൂന്വിഭോ ഭവതി സമം കുമാരകൈഃ അഘാസുരോ ന്യരുണദഘായ വർതനീം ഭയാനകഃ സപദി ശയാനകാകൃതിഃ

51.4 മഹാചലപ്രതിമതനോർഗുഹാനിഭപ്രസാരിതപ്രഥിതമുഖസ്യ കാനനേ മുഖോദരം വിഹരണകൗതുകാദ്ഗതാഃ കുമാരകാഃ കിമപി വിദൂരഗേ ത്വയി

51.5 പ്രമാദതഃ പ്രവിശതി പന്നഗോദരം ക്വഥത്തനൗ പശുപകുലേ സവാത്സകേ വിദന്നിദം ത്വമപി വിവേശിഥ പ്രഭോ സുഹൃജ്ജനം വിശരണമാശു രക്ഷിതും

51.6 ഗളോദരേ വിപുലിതവർഷ്മണാ ത്വയാ മഹോരഗേ ലുഠതി നിരുദ്ധമാരുതേ ദ്രുതം ഭവാന്വിദലിതകണ്ഠമണ്ഡലോ വിമോചയൻപശുപശൂൻ വിനിര്യയൗ

51.7 ക്ഷണം ദിവി ത്വദുപഗമാർത്ഥമാസ്ഥിതം മഹാസുരപ്രഭവമഹോ മഹോ മഹത്‌ വിനിർഗതേ ത്വയി തു നിലീനമഞ്ജസാ നഭഃസ്ഥലേ നനൃതുരഥോ ജഗുസ്സുരാഃ

51.8 സവിസ്മയൈഃ കമലഭവാദിഭിഃ സുരൈരനുദൃതസ്തദനു ഗതഃ കുമാരകൈഃ ദിനേ പുനസ്തരുണദശാമുപേയുഷി സ്വകൈർഭവാനതനുത ഭോജനോത്സവം

51.9 വിഷാണികാമപി മുരളീം നിതംബകേ നിവേശയങ്കബളധരഃ കരാംബുജേ പ്രഹാസയങ്കലവചനൈഃ കുമാരകാൻ ബുഭോജിഥ ത്രിദശഗണൈർമുദാ നുതഃ

51.10 സുഖാശനം ത്വിഹ തവ ഗോപമണ്ഡലേ മഖാശനാത്പ്രിയമിവ ദേവമണ്ഡലേ ഇതി സ്തുതസ്ത്രിദശവരൈർജഗത്പതേ മരുത്പുരീനിലയ ഗദാത്പ്രപാഹി മാം