ദശകം അൻപത്തിനാല്‌

54.1 ത്വത്സേവോത്കഃ സൗഭാരിർനാമ പൂർവം കാലിന്ദ്യന്തർദ്വാദശാബ്ദം തപസ്യൻ മീനവ്രാതേ സ്നേഹവാൻഭോഗലോലേ താർക്ഷ്യം സാക്ഷാദൈക്ഷതാഗ്രേ കദാചിത്‌

54.2 ത്വദ്വാഹം തം സക്ഷുധം തൃക്ഷസൂനും മീനം കഞ്ചിജ്ജക്ഷതം ലക്ഷയൻ സഃ തപ്തശ്ചിത്തേ ശപ്തവാനത്ര ചേത്ത്വം ജന്തൂൻ ഭോക്താ ജീവിതം ചാപി മോക്താ

54.3 തസ്മിങ്കാലേ കാിയഃ ക്ഷ്വേളദർപാത്സർപാരാതേഃ കൽപിതം ഭാഗമശ്നൻ തേന ക്രോധാത്ത്വത്പദാംഭോജഭാജാ പക്ഷക്ഷിപ്തസ്തദ്ദുരാപം പയോƒഗാത്‌

54.4 ഘോരേ തസ്മിൻസൂരജാനീരവാസേ തീരേ വൃക്ഷാ വിക്ഷതാഃ ക്ഷ്വേളവേഗാത്‌ പക്ഷിവ്രാതാഃ പേതുരഭ്രേ പതന്തഃ കാരുണ്യാർദ്രം ത്വന്മനസ്തേന ജാതം

54.5 കാലേ തസ്മിന്നേകദാ സീരപാണിം മുക്ത്വാ യാതേ യാമുനം കാനനാന്തം ത്വയ്യുദ്ദാമഗ്രീഷ്മഭീഷ്മോഷ്മതപ്താ ഗോഗോപാലാ വ്യാപിബൻ ക്ഷ്വേളതോയം

54.6 നശ്യജ്ജീവാൻ വിച്യുതാൻ ക്ഷ്മാതലേ താൻ വിശ്വാൻ പശ്യന്നച്യുത ത്വം ദയാർദ്രഃ പ്രാപ്യോപാന്തം ജീവയാമാസിഥ ദ്രാക്‌ പീയൂഷാംഭോവർഷിഭിഃ ശ്രീകടാക്ഷൈഃ

54.7 കിം കിം ജാതോ ഹർഷവർഷാതിരേകഃ സർവാംഗേഷ്വിത്യുത്ഥിതാ ഗോപസംഘാഃ ദൃഷ്ട്വാƒഗ്രേ ത്വാം ത്വത്കൃതം തദ്വിദന്തസ്ത്വാമാലിംഗൻ ദൃഷ്ടനാനാപ്രഭാവാഃ

54.8 ഗാവശ്ചൈവം ലബ്ധജീവാഃ ക്ഷണേന സ്ഫീതാനന്ദാസ്ത്വാം ച ദൃഷ്ട്വാ പുരസ്താത്‌ ദ്രാഗാവവൃഃ സർവതോ ഹർഷബാഷ്പം വ്യാമുഞ്ചന്ത്യോ മന്ദമുദ്യന്നിനാദാഃ

54.9 രോമാഞ്ചോƒയം സർവതോ നഃ ശരീരേ ഭൂയസ്യന്തഃ കാചിദാനന്ദമൂർഛാ ആശ്ചര്യോƒയം ക്ഷ്വേളവേഗോ മുകുന്ദേത്യുക്തോ ഗോപൈർനന്ദിതോ വന്ദിതോƒഭൂഃ

54.10 ഏവം ഭക്താന്മുക്തജീവാനപി ത്വം മുഗ്ധാപാങ്കൈരസ്തരോഗാംസ്തനോഷി താദൃഗ്ഭൂതസ്ഫീതകാരുണ്യഭൂമാ രോഗാത്പായാ വായുഗേഹാധിനാഥ