ദശകം അൻപത്തിയൊൻപത്

59.1 ത്വദ്വപുർനവകലായകോമളം പ്രേമദോഹനമശേഷമോഹനം ബ്രഹ്മാ തത്ത്വപരചിന്മുദാത്മകം വീക്ഷ്യ സമ്മുമുഹുരന്വഹം സ്ത്രിയഃ

59.3 മന്മഥോന്മഥിതമാനസാഃ ക്രമാത്ത്വദ്വിലോകനരതാസ്തതസ്തതഃ ഗോപികാസ്തവ ന സേഹിരേ ഹരേ കാനനോപഗതിമപ്യഹർമുഖേ 59&2 നിർഗതേ ഭവതി ദത്തദൃഷ്ടയസ്ത്വദ്ഗതേന മനസാ മൃഗേക്ഷണാഃ വേണുനാദമുപകർണ്യ ദൂരതസ്ത്വദ്വിലാസകഥയാഭിരേമിരേ

59.4 കാനനാന്തമിതവാൻഭവാനപി സ്നിഗ്ധപാദപതലേ മനോരമേ വ്യത്യയാകലിതപാദമാസ്ഥിതഃ പ്രത്യപൂരയത വേണുനാളികാം

59.5 മാരബാണധുതഖേചരീകുലം നിർവികാരപശുപക്ഷിമണ്ഡലം ദ്രാവണം ച ദൃഷദാമപി പ്രഭോ താവകം വ്യജനി വേണുകൂജിതം

59.6 വേണുരന്ധ്രതരലാംഗുലീദലം താളസഞ്ചലിതപാദപല്ലവം തത്സ്ഥിതം തവ പരോക്ഷമപ്യഹോ സംവിചിന്ത്യ മുമുഹുർവ്രജാംഗനാഃ

59.7 നിർവിശങ്കഭവദംഗദർശിനീഃ ഖേചരീഃ ഖഗമൃഗാൻപശൂനപി ത്വത്പദപ്രണയി കാനനം ച താഃ ധന്യധന്യമിതി നന്വമാനയൻ

59.8 ആപിഷേയമധരാമൃതം കദാ വേണുഭുക്തരസശേഷമേകദാ ദൂരതോ ബത കൃതം ദുരാശയേത്യാകുലാ മുഹുരിമാഃ സമാമുഹൻ

59.9 പ്രത്യഹം ച പുനരിത്ഥമംഗനാശ്ചിത്തയോനിജനിതാദനുഗ്രഹാത്‌ ബദ്ധരാഗവിവശാസ്ത്വയി പ്രഭോ നിത്യമാപുരിഹ കൃത്യമൂഢതാം

59.10 രാഗസ്താവജ്ജായതേ ഹി സ്വഭാവാന്മോക്ഷോപായേ യത്നതഃ സ്യാന്ന വാ സ്യാത്‌ താസാം ത്വേകം തദ്ദ്വയം ലബ്ധമാസീദ്ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം പാഹി മാം മാരുതേശ